حضور ریاست سازمان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
شنبه 27 مرداد 1397
مصاحبه مجموعه رسانه ای پیام ساختمان در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با جناب آقای ربیعی ریاست سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران که شرح کامل آن در ذیل آمده است.
منبع خبر: روابط عمومی