سه شنبه 08 مهر 1399 ساعت: 1:14 AM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   قوانين
 آيين‌نامه‌ها
 دستورالعمل‌ها
ارتباط مستقيم با رياست

نظرسنجي

آيين‌نامه‌ها
آیین نامه اصلاحي تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی
 
ماده 0
New Page 1

 شماره :42014/ت46464ک

تاريخ :27/02/1390

 

رئيس جمهور

تصويب نامه کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي

" باصلوات بر محمد و آل محمد "

وزارت مسکن و شهرسازي

وزيران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 16/12/1389 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 52753/ ت 43505 هـ مورخ 02/08/1388 تصويب نمودند :

" آيين نامه تشکيلات حرفه‌آي کاردانهاي فني " موضوع تصويب نامه شماره 29253/ ت 19295 هـ مورخ 09/07/1379 به شرح زير اصلاح مي شود:

1-     در ماده (1) عبارت " کانون کاردانهاي فني ساختمان که از اين پس در اين آيين نامه به اختصار کانون ناميده مي شود ." به عبارت " سازمان نظام کارداني ساختمان که از اين پس در اين آيين نامه به اختصار "سازمان" ناميده مي شود" تغيير مي يابد.

2-     متن زير به عنوان تبصره به ماده (4) اضافه مي شود:

"تبصره – عضويت اشخاص حقوقي جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کارداني فني حقوقي در سازمان استان الزامي و ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اشخاص مذکور طبق بند (ث) ماده (17) آيين نامه تعيين مي شود."

3-     در ماده (5) بعد از عبارت " با همکاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان" عبارت "و شوري مرکزي سازمان" اضافه مي شود.

4-     ماده (8) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 8- متقاضي نمي تواند به طور همزمان عضويت سازمان استان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا عضويت بيش از يک سازمان استان را دارا باشد.

تبصره – اعضاء سازمان که موفق به ارتقاي مدرک تحصيلي در رشته هاي موضوع اين آيين نامه شده اند فقط تا زماني که به عضويت سازمان نظام مهندسي استان پذيرفته نشده باشند مي توانند عضويت و فعاليت خود را در سازمان ادامه دهند."

5-     متن زير به عنوان تبصره به ماده (10) اضافه مي شود:

تبصره – در استانهايي که سازمان به دليل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين نامه هاي مربوط منحل يا تعطيل شده است به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي، امور سازمان در آن استان تا تشکيل هيئت مديره جديد، با سرپرستي سازمان مسکن و شهرسازي استان انجام خواهد شد."

6-     در ماده (13) بعد از واژه "بازرس" واژه " بازرسان " اضافه مي شود و عبارت " يا (15) نفر از اعضاء کانون" به عبارت "بيست درصد از اعضاء سازمان" تغيير مي يابد.

7-     ماده (18) به شرح زير اصلاح مي شود:

"ماده 18- هر سازمان استان داري هيئت مديره ي خواهد بود که تعداد اعضاي اصلي آن با توجه به تعداد اعضاء سازمان استان و به شرح زير تعيين مي شوند.

تعداد اعضاء سازمان

تا 2500 نفر

2501 تا 6000 نفر

6001 نفر به بالا

تعداد اعضاء هيئت مديره

7 عضو

9 عضو

11عضو

 

 تبصره 1- نحوه تعيين تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به تفکيک رشته هاي اصلي براساس دستورالعملي خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازي ابلاغ مي شود.

تبصره 2- در تمامي موارد اعضاي هر يک از "رشته هاي اصلي" بايد حداقل مشتمل بر (15) نفر باشند تا حسب مورد، نماينده آن رشته بتواند يک عضو اصلي در هيئت مديره داشته باشد.

تبصره 3- هيئت مديره در هريک از رشته هاي اصلي يک عضو علي البدل خواهد داشت .

تبصره 4- چنانچه در گروهي به تعداد کافي از رشته ي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از سير رشته هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين آرا انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يک از رشته هاي يک گروه ، داوطلب واجد شرايط در حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيئت مديره از رشته ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اکثريت آرا انتخاب خواهند شد."

8-     ماده (21) به شرح زير اصلاح مي شود:

"ماده 21- بري انجام انتخابات هيئت مديره سازمان استان ، هيئت اجرايي انتخابات مرکب از (3) يا (5) عضو سازمان استان با داشتن حداقل (9) سال سابقه کار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط و پروانه اشتغال به کار کارداني حداقل در پايه (2) تعيين مي شوند. سازمان مسکن و شهرسازي استان دو برابر مورد نياز از اعضاي "سازمان استان " تعيين مي نمايد، نصف افراد ياد شده با انتخاب خود آنها و با اکثريت آرا به عنوان هيئت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسکن و شهرسازي استان معرفي مي شوند. هيئت اجرايي انتخابات بايد حداقل سه ماه قبل از شروع انتخابات مشخص شوند.

تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازي در اولين دوره انتخابات، هيئت اجرايي را راساً از بين اعضاء "سازمان استان" انتخاب مي نمايد.

تبصره 2- هيئت اجرايي انتخابات سازمان بري استانهايي که تا (2500) عضو دارند (3) نفر و بيش از (2500) عضو (5) نفر خواهد بود .

تبصره 3- سازمان مسکن و شهرسازي استان نظارت بر انتخابات سازمان استان را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 4- اعضاي هيئت اجرايي و هيئت نظارت نمي توانند نامزد عضويت در هيئت مديره سازمان استان باشند.

تبصره 5- وزارت مسکن و شهرسازي نظارت عالي بر انتخابات سازمان را در سراسر کشور عهده دار خواهد بود."

9-     ماده (22) به شرح زير اصلاح مي شود:

"ماده 22- جلسات هيئت اجرايي با حضور دو سوم اعضاء مذکور و نماينده دستگاه نظارت (بدون حق ري) رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر خواهد بود."

10- در ماده (33) عبارت "هر سازمان استان بر حسب تعداد اعضا تا (2500) نفر عضو يک بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل خواهد داشت که "جايگزين عبارت" هر کانون بر حسب تعداد اعضا تا 150 نفر عضو يک بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل خواهد داشت" مي شود.

11-  ماده (36) به شرح زير اصلاح مي شود:

" ماده 36- به منظور ايجاد تمرکز ، انسجام و انتظام حرفه‌اي بيشتر بين سازمان استانها و بهره برداري از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در استان، شوراي مرکزي سازمان از بين اعضي اصلي هيئت مديره سازمان استانها ، براساس دستورالعملي که توسط وزارت مسکن و شهرسازي ابلاغ مي شود بري مدت سه سال انتخاب مي شوند.

تبصره – وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري شوري مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوري مرکزي سازمان مي تواند در فواصل زماني مناسب ( يک بار در سال ) نسبت به تشکيل گردهمايي اعضاء اصلي هيئت مديره سازمان در يکي از استانهاي متقاضي اقدام نمايد."

12- متن زير به عنوان ماده (37) به آيين نامه اضافه مي شود:

ماده 37- درصدي از وجوه واريزي که از محل پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار کارداني در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي مي باشد و يا به استناد ماده (39) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به منظور انجام وظايف قانوني در جهت اعتلاي نظام مهندسي، امور کنترل ساختمان، ترويج، توسعه و برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف و ترويج روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي تعيين شده ، در اختيار سازمان استانها قرار مي گيرد."

13- متن زير به عنوان ماده (38) به يين نامه اضافه مي شود:

" ماده 38- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به کار کاردانهاي فني در بخشهاي نظارت و اجرا و ساير موارد ، طبق دستورالعملهايي خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري شوري مرکزي سازمان نظام مهندسي و شوري مرکزي سازمان، ابلاغ مي نميد."

اين تصويب نامه در تاريخ 24/02/1390 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

محمد رضا رحيمي

معـاون اول رييس جمهور

 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رييس جمهور ، دفتر رييس قوه قضييه ، دفتر معاون اول رييس جمهور ، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ، معاونت توسعه مديريت و سرميه انساني رييس جمهور ، معاونت حقوقي رييس جمهور ، معاونت امور مجلس رييس جمهور ، ديوان محاسبات کشور ، ديوان عدالت اداري ، سازمان بازرسي کل کشور، اداره کل قوانين مجلس شوري اسلامي ، اداره کل قوانين و مقررات کشور ، اداره کل حقوقي ، کليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي، نهادهي انقلاب اسلامي ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي يران ، دبيرخانه شوري اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.


 

درباره سازمان   |   امور اعضاء   |   آموزش حرفه‌اي   |   نشریات تخصصی   |   آرشیو اخبار   |   همایش‌ها و نمایشگاه‌ها   |   نظرات و پيشنهادها   |   ارتباط با ما   |   صفحه اصلي
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران است. (١٣٩٧-١٣٨٨)
آخرین تاریخ به روز رسانی سایت: 17/07/1398
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت