سه شنبه 08 مهر 1399 ساعت: 12:46 AM Tehran Construction Technician Organization (TCTO)
صفحه اصلی
صفحه نخست دربـاره سازمان
امور اعضاء
آموزش حرفه‌اي
نشريات تخصصي
آرشيو اخبار
همايش‌ها و نمايشگاه‌ها
نظرات و پيشنهادات
ارتباط با ما

 عناوين مرتبط   قوانين
 آيين‌نامه‌ها
 دستورالعمل‌ها
ارتباط مستقيم با رياست

نظرسنجي

آيين‌نامه‌ها
‌آيين‌نامه تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني
 
ماده 1
به منظور انتظام و انسجام امور حرفه اي كاردانهاي فني(‌موضوع ماده (26) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه منبعد‌در اين آيين نامه كاردان ناميده مي‌شود)، شاغل در رشته‌هاي معماري، شهرسازي، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، نقشه برداري، ترافيك و‌رشته‌هاي مرتبط با آن و همچنين ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌هاي مذكور و بالا بردن كيفيت خدمات آنها، در تهران و در مراكز استانهايي كه وزارت‌مسكن و شهرسازي اعلام مي‌كند، "‌كانون كاردانهاي فني ساختمان" كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار "‌كانون" ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
 
ماده 2
كانون داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات غيرانتفاعي مي‌باشد و مي‌تواند در‌شهرستانهاي تابع هراستان داراي شعبه يا نمايندگي باشد.
 
ماده 3
براي تشكيل كانون در هراستان وجود حداقل 30 نفر كاردان فني در رشته‌هاي مذكور در ماده (1) اين آيين نامه يا مرتبط با آن ضروري است.
 
ماده 4
براي عضويت در كانون احراز شرايط زير لازم است:
‌الف - دارا بودن مدرك كارداني (‌فوق ديپلم) در رشته‌هاي موضوع ماده يك اين آيين‌نامه.
ب - نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت.
پ - ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در‌آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد.
ت ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه‌هاي مصوب مربوط.
ث - تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
 
ماده 5
به منظور تشكيل كانون در هر استان، وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است حداكثر‌ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه اقدام به انتشار آگهي‌هاي لازم و ثبت نام واجدين شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد.
 
ماده 6
در هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مقرر رسيد وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي‌ساختمان استان با رعايت مواد آتي اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيأت مديره كانون خواهد كرد.
‌در دوره‌هاي بعدي، برگزاري انتخابات توسط هيأت مديره كانون با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتي اين‌آيين‌نامه صورت خواهد گرفت.
 
ماده 7
پس از پايان برگزاري اولين انتخابات كانون هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظايف عضو گيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي‌موجود و آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به عهده هيأت مديره كانون خواهد بود.
‌در دوره‌هاي بعد نيز به محض تأييد انتخابات از طرف هيأت نظارت، هيأت مديره سابق موظف است كليه اسناد، مدارك، دفاتر، اموال و دارايي كانون را‌رسما" طي صورتجلسه اي به هيأت مديره جديد تحويل نمايد.
 
ماده 8
هر متقاضي نمي‌تواند به طور همزمان عضويت بيش از يك كانون را دارا باشد.
 
ماده 9
در موارد زير عضويت اعضا قطع مي‌شود و در هر زمان، عللي كه موجب قطع عضويت شده برطرف شود؛ بنا به تقاضاي كتبي متقاضي‌عضويت او تجديد خواهد شد.
‌الف - استعفا از عضويت كانون .
ب - اخراج از كانون به موجب حكم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پ - سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه.
 
ماده 10
در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط يا عدم ضرورت، كانون تشكيل نمي‌شود، به تشخيص وزارت مسكن‌و شهرسازي متقاضيان حوزه آن استان مي‌توانند به عضويت كانون استان مجاوري كه تشكيل و رسميت يافته پذيرفته شوند.
 
ماده 11
اركان كانون متشكل است از:
‌الف - مجمع عمومي.
ب - هيأت مديره.
ج - شوراي رابط.
‌د - بازرس.
‌هـ - كميته انتظامي.


‌الف - مجمع عمومي
 
ماده 12
مجمع عمومي كانون از اجتماع تمامي اعضاي كانون كه داراي كارت عضويت معتبر باشند (‌اعم از اصالتاً يا وكالتاً) تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - اعضايي كه حق رأي خود را تفويض مي‌كنند بايد كارت عضويت خود را ضميمه برگه اعطاي نمايندگي نمايند و نمي‌توانند جداگانه در رأي‌گيري شركت كنند.
 
ماده 13
جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده بنا به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرس يا 5 1 نفر از اعضاي كانون يا‌نظر وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌گردد.
 
ماده 14
‌دعوت به تشكيل مجمع عمومي بايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دعوتنامه ارسالي با پست سفارشي و يا آگهي در‌روزنامه كثيرالانتشار يا محلي صورت گيرد.
‌تبصره - اولين مجمع عمومي در تهران به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به دعوت سازمان مسكن و شهرسازي استان به ترتيب فوق‌تشكيل مي‌گردد.
 
ماده 15
‌جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند رسميت‌خواهد يافت. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جلسه بعد با حداقل 15 روز فاصله تشكيل و با هر تعداد عضو شركت كننده، جلسه رسميت مي‌يابد.‌تصميمات مجمع عمومي با اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در جلسه (‌اصالتاً يا وكالتاً) معتبر خواهد بود.
‌تبصره - در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس مي‌باشد احراز حد نصاب فوق الذكر ضروري نيست و‌انتخاب از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقها و با رأي مخفي انجام مي‌شود.
 
ماده 16
‌مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره‌خواهد بود و منشي و دو ناظر از، بين اعضاي حاضر در جلسه با اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهد شد. در اولين مجمع عمومي رئيس نيز انتخابي‌خواهد بود. مذاكرات مجمع در صورت جلسه‌اي توسط منشي درج و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه ‌نظام‌مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان و يك نسخه به دبيرخانه كانون ارسال مي‌شود.
 
ماده 17
‌وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است:
‌الف - انتخاب اعضاي هيأت مديره .
ب - انتخاب يا عزل بازرس اصلي و علي البدل.
پ - بررسي گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت - بررسي و تصويب ترازنامه سالانه كانون و بودجه پيشنهادي هيأت مديره.
ث - تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد كانون بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
ج - اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت مديره، شوراي رابط و بازرس.
چ - تعيين روزنامه كثيرالانتشار.
ح - بررسي گزارش فعاليتهاي حرفه اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن.
خ - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات واصله از سوي هيأت مديره كانون، شوراي رابط يا سازمان نظام مهندسي استان.
‌د - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده و يا در صلاحيت مجمع عمومي است.

ب - هيأت مديره
 
ماده 18
هر كانون داراي هيأت مديره اي خواهد بود كه تعداد آن متناسب با تعداد اعضاي كانون و به تفكيك رشته تا 150 نفر از 7 عضو و 150‌نفر تا 1000 نفر 9 عضو و از 1000 نفر به بالا از 11 عضو تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1- در هيأت مديره هر كانون، از هر رشته اصلي كه حداقل 7 عضو در كانون دارد بايد لااقل يك نفر عضويت داشته باشد مگر آن كه در آن‌رشته داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد. در اين صورت به تعداد مورد نياز از ميان داوطلبان ساير رشته ها بر حسب بيشترين آراء مكتسبه‌انتخاب مي‌گردند.
‌تبصره 2- هيأت مديره در هر يك از "‌رشته‌هاي اصلي" يك عضو علي البدل خواهد داشت. چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته كافي براي تعيين علي‌البدل نباشد؛ آن رشته فاقد عضو علي البدل در هيأت مديره خواهد بود.
 
ماده 19
مدت عضويت در هيأت مديره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع مي‌باشد.
 
ماده 20
داوطلبان عضويت در هيأت مديره كانون بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .
2 - نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر .
3 - نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني .
4 - داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي و تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام.
5 - داشتن حداقل 9 سال سابقه كار مفيد و عملي در رشته و حرفه مربوط (‌دارنده پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 2).
6 - فاقد محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا از 3 سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي .
‌تبصره 1- اقليتهاي ديني رسمي از شرط تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام مستثنا هستند.
‌تبصره 2- احراز سابقه كار در اولين دوره انتخابات با وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي استان خواهد بود و در دوره‌هاي‌بعد احراز آن وسيله شوراي رابط و با نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مواد آتي انجام مي‌شود.
‌تبصره 3- چنانچه در هر رشته داوطلبي با سابقه مندرج در بند (5) اين ماده وجود نداشته باشد داشتن حداقل 5 سال سابقه كار مفيد و عملي (‌دارنده‌پروانه اشتغال به كار كارداني پايه 3) الزامي است.
 
ماده 21
‌براي انجام انتخابات هيأت مديره، شوراي رابط هر كانون عنوان هيأت اجرايي انتخابات را دارد. دو نفر از اعضاي هيأت مديره سازمان‌نظام مهندسي ساختمان استان به معرفي هيأت مديره و يك نفر با معرفي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان (‌در تهران وزارت مسكن و‌شهرسازي) وظيفه هيأت نظارت ‌انتخابات استان را عهده دار خواهند بود. اعضاي هيأت اجرايي نمي‌توانند نامزد عضويت در هيأت مديره‌باشند.
‌تبصره - در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات رأسا" به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي انتخاب مي‌شود.
 
ماده 22
جلسات هيأت اجرايي با حضور حداقل 3 نفر و نماينده هيأت نظارت رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء موافق معتبر مي‌باشد.
 
ماده 23
هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روشهاي مقتضي آنها را اعلام نمايد:
‌الف - اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره و مداركي كه داوطلب بايد همراه تقاضاي خود ارسال كند.
ب - تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از 10 روز از تاريخ انتشار آگهي باشد و تعيين نشاني و محلهاي‌ثبت نام.
پ - اعلام روز و ساعت و محلهاي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود.
ت - تعيين و اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در استان مربوط.
 
ماده 24
هيأت اجرايي موظف است با رعايت ماده (20) اين آيين‌نامه ظرف يك هفته از پايان مهلت ثبت نام جهت احراز شرايط داوطلبان از‌مراجع ذي ربط استعلام و ظرف يك ماه از تاريخ مذكور اعم از اينكه پاسخ استعلامها واصل شده يا نشده باشد با اكثريت آراء نسبت به صلاحيت‌نامزدها اتخاذ تصميم و نتيجه را به هيأت نظارت و متقاضي اعلام نمايد. افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است، مي‌توانند ظرف مدت سه روز از تاريخ‌وصول نظريه، شكايت خود را به طور كتبي به هيأت نظارت تسليم و رسيد دريافت دارند. هيأت نظارت موظف است ظرف يك هفته پس از وصول‌شكايات به آنها رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صلاحيت شاكيان و ساير داوطلبان به هيأت اجرايي انتخابات اعلام دارد. پس از تأييد فهرست‌نهايي نامزدها بوسيله هيأت نظارت، هيأت اجرايي فهرست مذكور را تكثير و توزيع نموده و حداقل ده روز قبل از برگزاري انتخابات آن را در روزنامه‌محلي يا كثيرالانتشار يا از طريق مقتضي ديگر به اطلاع اعضا برساند.
 
ماده 25
‌هر يك از اعضاي كانون مي‌توانند با ارايه كارت عضويت همان استان به تمام يا هر يك از نامزدها و حداكثر به تعداد اعضاي اصلي هيأت‌مديره رأي دهند.‌در صورتي كه بيش از تعداد مذكور در ورقه رأي نوشته شود، اسامي اضافي از آخر حذف مي‌شود و چنانچه اسامي افرادي غير از‌داوطلبان اعلام شده، نوشته شود آن اسامي نيز حذف مي‌گردد.
‌تبصره - در اولين انتخابات، اعضاي كانون با ارايه كارت موقت صادره از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در انتخابات شركت خواهند كرد.
 
ماده 26
‌پس از خاتمه رأي گيري، هيأت اجرايي زير نظر هيأت نظارت اقدام به شمارش آراء نموده و افرادي كه با رعايت مفاد ماده (18) و‌تبصره‌هاي آن داراي رأي بيشتر باشند به ترتيب در فهرست به عنوان اعضاي اصلي و علي البدل تعيين شده و اسامي مذكور، صورتجلسه و به امضاي‌اعضاي هيأت اجرايي و نظارت رسيده و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال مي‌گردد تا پس از تأييد جهت اطلاع اعضا به نحو مقتضي اعلام و كليه‌مدارك مربوط به انتخابات به دبيرخانه كانون ارسال و وظيفه هيأت اجرايي و نظارت خاتمه مي‌يابد.
 
ماده 27
هيأت مديره كه از اعضاي اصلي تشكيل مي‌شود در اولين جلسه از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و يك دبير و يك خزانه دار‌براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي هيأت رييسه در سالهاي بعد بلامانع است. ‌رييس هيأت مديره "‌رييس كانون استان" نيز مي‌باشد.
 
ماده 28
جلسات هيأت مديره حداقل ماهي دوبار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و تصميمات هيأت مديره بر حسب تعداد اعضاي‌اصلي (7 ، 9 ، 11 نفر) به ترتيب با 3، 4 و 5 رأي معتبر خواهد بود. اعضاي علي البدل مي‌توانند بدون داشتن حق رأي در كليه جلسات هيأت مديره‌شركت نمايند.
‌تبصره - در صورت فوت، استعفا يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيأت مديره يا غيبت غيرموجه 4 جلسه متوالي يا 8 جلسه متناوب در‌مدت شش ماه عضو مذكور مستعفي شناخته شده و از عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي دعوت به عمل خواهد آمد.
 
ماده 29
اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير است:
1 - برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت افرادي كه در امور حرفه اي موضوع اين آيين‌نامه فعاليت دارند.
2 - ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي كارداني فني مربوط به ساختمان از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و انتشارات.
3 - دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش آنها.
4 - تنظيم روابط بين كاردانهاي فني با صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان موضوع " قانون نظام مهندسي ساختمان" و سازمانهاي نظام مهندسي‌ساختمان.
5 - تنظيم روابط بين كاردانهاي فني با كارفرمايان.
6 - همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي .
7 - تهيه و تنظيم برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه كانون و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
8 - تهيه و تصويب نظامنامه اداري، تشكيلاتي، مالي و داخلي كانون .
9 - تنظيم امور اداري و مالي كانون طبق مقررات و نظامهاي مربوط.
10 - تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
11 - افتتاح حساب بانكي به نام كانون نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور كانون و پرداخت هزينه‌ها.
12 - تعيين امضا يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش و‌انتخاب وكيل.
13 - همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان و اين آيين‌نامه .
14 - ايجاد تسهيلات لازم به منظور بازآموزي يا آموزشهاي لازم حرفه اي.
15 - فعاليت و ايجاد تسهيلات براي ارتقاي دانش فني و حرفه اي آنها.
16 - انتشار خبرنامه.
17 - انجام مشورت و كسب رهنمودهاي لازم از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه‌هاي آموزشي، حرفه اي و فني.
18 - ارسال شكايات واصله به شوراي انتظامي استان و همكاري با شوراي مذكور .
19 - اجراي وظايفي كه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي در جهت نيل به اهداف قانون نظام مهندسي ساختمان به عهده كانون گذاشته مي‌شود.
20 - تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت اعلام آگهيها و اعلاميه‌هاي كانون.
21 - ايجاد شعبه يا نمايندگي در شهرستانهاي استان.

پ - شوراي رابط
 
ماده 30
به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر بين حرفه مهندسي و ساير حرف وابسته به آن و همكاري بين سازمانهاي نظام مهندسي‌ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني ساختمان شورايي به نام شوراي رابط متشكل از 5 عضو، دو نفر از اعضاي هيأت مديره كانون به معرفي هيأت‌مديره كانون، دو نفر از اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان به معرفي هيأت مديره سازمان و يك نفر نماينده وزارت مسكن و شهرسازي‌استان در هر كانون تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره - مدت تصدي اعضاي مذكور 3 سال است و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
 
ماده 31
وظايف شوراي رابط
1 - همكاري و هماهنگي با هيأت مديره كانون جهت ايجاد ارتباط مناسب حرفه‌اي بين اعضاي كانون و سازمان نظام مهندسي استان.
2 - همكاري و هماهنگي با هيأت مديره كانون جهت برگزاري دوره‌هاي بازآموزي و ايجاد امكانات و تسهيلات آموزشي براي اعضاي كانون.
3 - ارايه برنامه و نظرات مشورتي به هيأت مديره در نحوه راهبرد كانون و ارايه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و سازمان مسكن و‌شهرسازي استان.
4 - نظارت بر نحوه عملكرد اعضا و هيأت مديره كانون و ارايه گزارش به هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان و سازمان مسكن و شهرسازي استان.
 
ماده 32
جلسات شوراي رابط حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل و تصميمات آن با (3) رأي معتبر خواهد بود.

ت - بازرس (‌بازرسان)
 
ماده 33
هر كانون بر حسب تعداد اعضا تا 150 نفر عضو يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و بيش از آن دو بازرس اصلي و يك بازرس‌علي البدل خواهد داشت كه هم زمان با انجام انتخابات هيأت مديره وسيله مجمع عمومي از بين اعضاي كانون براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
‌تبصره - در مورد داوطلبان تصدي بازرسي كانون به همان شيوه انتخاب داوطلبان براي اعضاي هيأت مديره عمل مي‌گردد.
 
ماده 34
وظايف و اختيارات بازرس (‌بازرسان) به شرح زير تعيين مي‌شود:
1 - اظهار نظر درباره صحت صورت داراييها و صورتحسابهاي دوره عملكرد و ترازنامه هايي كه هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي تهيه نموده‌است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل 15 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي.
2 - اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي مجمع عمومي تهيه نموده است.
3 - اظهار نظر در مورد اقدامات و عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي.
4 - بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هرموقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به‌كانون را از هيأت مديره مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود.

ث - كميته انتظامي
 
ماده 35
‌در هر كانون كميته اي تحت عنوان كميته انتظامي متشكل از 3 نفر، يك نفر به انتخاب هيأت مديره كانون از بين اعضاي كانون، يك نفر به‌انتخاب شوراي رابط و يك نفر به انتخاب شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان تشكيل مي‌شود، كميته مذكور در ارتباط با تخلفات انضباطي‌و انتظامي اعضاي كانون با شوراي انتظامي استان همكاري و انجام وظيفه مي‌نمايد.
‌كميته انتظامي پس از وصول شكايت و يا با دريافت اعلاميه شوراي انتظامي استان اقدام به تشكيل پرونده و رسيدگي مقدماتي نموده و حسب مورد از‌محل بازديد و از اظهارات شاكي و مشتكي عنه و ساير اشخاصي كه با موضوع شكايت ارتباط دارند صورتمجلس و گزارش تهيه كرده و سپس به‌انضمام نظر خود مبني بر رد و يا ورود شكايت، پرونده تكميل شده را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان ارسال مي دارد.‌ تصميمات كميته انتظامي با 2 رأي موافق معتبر است.
 
ماده 36
‌به منظور ايجاد تمركز و انسجام بيشتر بين كانونهاي استان و بهره برداري از تجارب و رفع ابهامات و مشكلات موجود در هر استان،‌وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي مي‌تواند در فواصل زماني مناسب، (‌حداكثر يك بار در سال) ترتيب‌گردهمايي اعضاي هيأت مديره كانونها را فراهم آورد.


 

درباره سازمان   |   امور اعضاء   |   آموزش حرفه‌اي   |   نشریات تخصصی   |   آرشیو اخبار   |   همایش‌ها و نمایشگاه‌ها   |   نظرات و پيشنهادها   |   ارتباط با ما   |   صفحه اصلي
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران است. (١٣٩٧-١٣٨٨)
آخرین تاریخ به روز رسانی سایت: 17/07/1398
طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت